جزئیات خبر

شست صمیمی با اعضای جمعیت خیریه شندآبادی ها

شست صمیمی با اعضای جمعیت خیریه شندآبادی ها
با حضور جمعی از کاندیدهای شورای شهر جنابان اقای مطهری ،اخگر پور و علی نیا
نشست صمیمی با اعضای جمعیت خیریه شندآبادی های مقیم تهران با حضور جمعی از کاندیدهای شورای شهر جنابان اقای مطهری ،اخگر پور و علی نیا و دیگر مدعوین محترم در محل حسینیه جمعیت شندآبادی های مقیم تهران در ساعت 19:30 برگزار گردید.

 حضور آقایان  دکتر نمازی، دکتر غزالی و مهندس رستم پور از دیگر  مهمانان این جمع بودند که به بیان موضوعات پیش رو در انتخابات و چالش های مربوطه پرداختند.